alkylmethyl and Alkylaryl Silicones

https://krayden.com/pdf/xia_alkylmethyl_alkylaryl_silicones.pdf